Lidmaatschap WBE De Brabantse Wal

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE De Brabantse Wal? Vul dan het onderstaande formulier volledig in.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan is volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris d.m.v. een mail naar: secretariaat@wbe-debrabantsewal.nl.
  • WBE De Brabantse Wal behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lidmaatschap van een lid op te zeggen.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum: *
IBAN: *
Akkoord met automatische incasso: Ja Nee
Jachthouder: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Belang van lidmaatschap: * Eigen jachtveld
Gastjager
Combinatie, namelijk:
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.